Vase, NY & Rudolstadt Pottery.

1898

Vase, NY & Rudolstadt Pottery