Goelitz, Gustav Portrait, May 1891

May 1891

Portrait of Gustav Goelitz, May 1891

Portrait of Gustav Goelitz, May 1891