Sony Black Trinitron, 1985

1985

Sony Black Trinitron, 1985

Sony Black Trinitron, 1985