Klein Chocolate Co. baseball team, 1919

1919

Klein Chocolate Co. baseball team, 1919

Klein Chocolate Co. baseball team, 1919.