Duesenberg, Fred and Dorothy Sebastian, ca. 1929

ca. 1929

Fred Duesenberg and Dorothy Sebastian, ca. 1929

Fred Duesenberg showing movie star Dorothy Sebastian a Model J Duesenberg, ca. 1929.