Joseph Netzer hardware store advertisement

Joseph Netzer hardware store advertisement. From: J.W. Falvella, A Souvenir Album of Laredo, the Gateway to Mexico, 1916.